Hlavní stránka - THERMONA KRKONOŠE s.r.o.
                                         e-mail: info@thermonakrkonose.net
Kontaktujte nás:
 
THERMONA KRKONOŠE s.r.o.
ul. Nádražní čp. 902
543 71 HOSTINNÉ
info@thermonakrkonose.net
 
Miloslav Polák tel. 604 731 000
Michal Hronek tel. 604 861 368
Najdete nás na Facebooku

KOTLÍKOVÉ DOTACE Královehradeckého kraje

Upozorňujeme, že DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ byl stanoven na 12.9.2016, 8:00; ukončení: do vyčerpání alokace, nejpozději 30.9.2016

DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ : 12.9.2016, 8:00;
ukončení: do vyčerpání alokace, nejpozději 30.9.2016                       

AKTUALITY - KOTLÍKOVÉ DOTACE     

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění

V novém programovém období 2016 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč.

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a jejich prováděcích předpisů, konkrétní parametry budou ze strany MŽP ještě upřesněny.


Vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP k povinnosti provádět instalace vybraných zařízení (kotel a kamna na biomasu, solární fototermické systémy a tepelná čerpadla)

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.

topenáři pro dotace


Podporovaná opatření

Základní podmínkou pro přidělení dotace je skutečnost, že budova, v níž má být opatření realizováno, spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do třídy C - úsporná. U ostatních objektů lze opatření zrealizovat pouze za předpokladu, že současně s výměnou zdroje vytápění budou provedena tzv. „mikro“ energetická opatření (viz níže), příp. bude žadatel provádět opatření na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím jiných dotačních zdrojů (např. Nová zelená úsporám).

Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

 • kotel na pevná paliva,
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:

 • instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

 • „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
  (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

doc Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného „mikro“ energetického opatření (doc, 191 kB, 6.12.2015 9:02)

Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:

 • 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
 • 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).

Požadovaná dokumentace

 • Žádost o poskytnutí dotace - dle závazného vzoru, který bude včas zveřejněn (jméno, příjmení, číslo OP, rodné číslo, místo trvalého pobytu, kontakt, předmět žádosti o podporu, potvrzení energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření, účelové určení dotace, cíl a popis projektu, místo realizace)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C.
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Povinou přílohou je pouze, pokud budova není v energetické třídě C a ke snížení energetické náročnosti nedojde realizací tzv. „mikro“ energetických opatření.

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso (z fotografie musí být zřetelné, že kotel je dosud připojen), uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  Pro vzor fotodokumentace viz: Názorná ilustrace správné fotodokumentace stávajícího kotle
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podíluk bytové jednotcea rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Další přílohy definované krajem


Vytvořeno: 6.9.2016  -   7052 zobrazení  
Sdílet přes Facebook      PLYNTOPENÍVODOINSTALACEZEMNÍ PRÁCESERVIS

 | © 2014, THERMONA KRKONOŠE s.r.o. , Nádražní 902, 543 71 HOSTINNÉ |
| Idea a Webdesign: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss www.webboss.cz |